U Boki bez posla 177 osoba sa invaliditetom

U tri bokeljske opštine, u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu, nezaposleno je 177 osoba sa invaliditetom, što je 0,063% u odnosu na 11.173 ukupno nezaposlenih OSI u Crnoj Gori.

To je pokazalo istraživanje “Položaj OSI u Boki Kotorskoj”, koje je NVO Nova šasa u Novom sprovela krajem prošle godine u okviru projekta “Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom”. Ono je predstavljeno na okruglom stolu koji je organozivan u prostorijama Fakulteta za menadžment u Meljinama.

OSI se suočavaju sa otežanim zapošljavanjem, neprepoznavanjem njihovih potencijala na samom tržištu rada, predrasudama poslodavaca o njihovim radnim sposobnostima, barijerama u procesu obrazovanja, limitiranom socijalnom participacijom, onemogućenim fizičkim pristupom velikom broju institucija kao i sa predrasudama kulturološke prirode.

Kako je rekla predsjednica NVO Arhimed, koja je obavila istraživanje, Dejana Ponoš, osnovni nalazi pokazuju da je kod dijela OSI prisutna i niska motivacija za radno angažovanje i profesionalnu rehabilitaciju, napredovanje u obrazovanju i slično, ali je ona, uglavnom, uslovljena nedostacima na tržištu rada, polju obrazovanja, infrastrukturnom ambijentu.

I pored svih poteškoća najviše OSI zaposleno je u Herceg Noovm. Više nego u Kotoru i Tivtu zajedno. U Boki samo dvije NVO i jedna javna ustanova zapošljavaju OSI što upućuje na zaključak da ne postoji dovoljan senzibilitet kod većih poslodavaca, uprkos beneficija, ali i zakonskih obaveza.

Polovina ispitanika posao traži duže od pet godina, a 77% je prilike za zapošljavanje ocijenilo kao veoma nepovoljne ili nepovoljne.

Takođe,za zaposlene OSI kvalitet života bi se značajno poboljšao uz bolju dostupnost liječenju i uz veću dostupnost savremenih medicinskih pomagala, navodi se,između ostalog, u Izvještaju.

Lokalne samouprave i opštinski Biroi rada treba da identifikuju potencijalne poslove koje mogu obavljati OSI, da organizuju stalne kontakte između potencijalnih poslodavaca i OSI .Takođe,kako se navodi,kroz formiranje opštinskih Kancelarija za OSI stvorila bi se mogućnost da se upoznaju sa svojim pravima u skladu sa zakonskim uslovima, kao i o oblicima finansijske pomoći, vidovima neformalnog obrazovanja i svim pitanjima koja će im olakšati život i stvoriti uslove da ga kvalitetno iskoriste.

Predsjednica NVO Nova šansa u Novom Vesna Odalović žali što se, u okviru prtojekta koji je u toku, prijavio mali broj OSI u Kotoru i Tivtu. Štamparija ove NVO na Toploj je prva digitalna štamparija u Crnoj Gori u kojoj rade, potpuno samostalno, mladi OSI i kako uspješno opstaju već čitavu deceniju. Pravi su dokaz da mladima treba dati šansu i osposobiti ih za što kvalitetniji život.

Željko Stožinić iz Biroa rada Heceg Novi smatra da poslodavci često ne znaju šta je OSI. Oni ih stalno informišu o potencijalima ali i jedan broj OSI ne želi da se angažuje, a najčešći razlog je strah da li će biti dobri na poslu. Na primorju je problem i što većina poslodavaca ne radi van sezone.

Dekan Fakulteta za menadžment, Irena Petrušić, podsjetila je da je studiranje OSI u ovoj ustanovu besplatno. Trudili su se da sve prilagode i otklone barijere za njihovo nesmetano kretanje, a zadovoljna je i rezultatima OSI na kursevima informatike i engleskog jezika, koje organizuju u okviru zajedničkoig projekta sa NVO Nova šansa u Novom.

Dr Sonja Vasić je rekla da postoje stalno isti problemi i da se oni sporo rješavaju. Osnovni problem je marginalizovanje OSI koz nedovoljno informisanje, fizičke barijere i na druge načine. Smatra da je potrebno povesti računa o tome kako NVO koje rade sa OSI troše novac i objelodaniti koliko je novca dati. Smatra da zajednički treba podržati sve projekte koji OSI pripremaju za zapošljavanje.

Sistemsko regulisanje stručnog osposobljavanja neophodno je za veće zapošljavanje mladih OSI, lulo se na okruglom stolu u Meljinama. Istraživanje o položaju OSI u Boki trebalo bi da pomogne kreatorima politika da kvalitetno tretiraju ovu problematiku.

Objavljeno: 26. 02. 2020. godine