Novi projekti

NVO „Nova šansa u Novom“ počela realizaciju novih projekata u cilju zapošljavanja OSI Hercegnovska NVO „Nova šansa u Novom“ počela sa realizacijom tri sopstvena projekta kojima su obuhvaćene osobe sa invalliditetom(OSI) i njihovi roditelji i čevrtom projektu je lokalni koordinator. To je IPA projekata podgoričke NVO“Staze“ ITISI (Individualna tranzicija u socijalnoj inkluziji). Projekat „ Podrška u stvaranju novih vještina i znanjaosoba sa invaliditetomu cilju stvaranja mogućnosti zapošljavanja“ biti će obihvaćenie OSI koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ali i oni kojima nije utvrdjena procjena radnih sposobnosti ali žele da rade, rekle su na današnjoj konferenciji za novinare predsjednica NVO Vesna Odalović i predsjednica UO ove NVO Vukica Novaković. Kako od 13 OSI koje su našle privremen ili trajan posao u Herceg Novom njih petoro radi u digitalnoj štapariji „Naš ID kartica“. Sa novim projektima NVO „Nova šansa u Novom“ nastavlja sa svojom uspješnom i liderskom praksom obuke i profesionalne rehabilitacije ne samo OSI već i njihovih roditelja.  

Projekat se finansira sredstvima dobijenim od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju kao i uz pomoć Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Opštine Herceg Novi,a koordinator Projekta je predsjednica NVO“Nova šansa u Novom“ Vesna Odalović. Projekat će trajati 10 mjeseci tokom kojih će 14 osoba sa invaliditetom (OSI) kroz razne radionice.Partner u projektu je JS Radio Herceg Novi koji će, zajedno sa ostalim medijima, pomoći da se projekat promoviše i približi i motiviše OSI za njihovo uključivanje u društvene tokove, ali i informisati poslodavce o potencijalima OSI.Medijska izvještavanja omogućiće transparentnost projekta, njegovu promociju i približavanje OSI i njihovih mogućnosti lokalnoj zajednici i doprinijeti interesovanju stanovništva i podizanju svijesti svih kako bi se doprinijelo unapredjenju standarda ugroženih i marginalizovanih porodica odnosno grupa gradjana. Vrijednost projekta je 48.500 evra.

-Na evidenciji Biroa rada Herceg Novi teže zapošljivih lica je 273, kategorisane omladine 35, nagluvih osoba 37, osam je lica sa govornom manom, četiri lica su evidentirana sa mentalnom isuficijencijom, psihozomima i psihotičnim stanjima dok je u kategoriji invalida evidentirano 20 lica. OSI na području opštine Herceg Novi nemaju kontinuiran sistem podrške u pružanju prilagodjenih obuka za razvijanje njihovih vještina i ,samim tim, ni motivaciju niti mogućnost za zapošljavanje i samozapošljavanje. Kako OSI u Herceg Novom nemaju kontinuiran sistem podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje a NVO“Nova šansa u Novom“ već šest godina uspješno i kontinuirano radi na motivaciji i zapošljavanju mladih OSI i kroz ovaj projekat će oformiti centar kao model podrške.

Organizovaće se prilagodjene radionice zavisno od potreba i potencijala. U cilju poboljšanja radnih sposobnosti OSI i njihovog motivisanja za samostalan život.Radionicom izrade autohtonih suvenira od prirodnih materijala i recikliranog papira dodatno će se doprinijeti ekološkoj održivosti njihovog djelovanja, ali i rehabilitaciji i razvijanju fine motorike OSI. Organozivaće se i psiho-motivacijske radionice sa ciljem povečanja samopouzdanja OSI, jačanja kompetencija u upravljanju karijerom, umrežavanjem sa potencjalnim poslodavcima koji osiguravaju održivost. Kroz ovaj Projekat, , daje se konkretan doprinos Strategiji za integraciju OSI u CG 2008.-2016.godinekoja ima za cilj uspostavljanje pravnog okvira za zapošljavanje OSI kroz stvaranje uslova za njihovo prilagodjavanje tržištu rada kroz edukaciju, treninge i profesionalno osposobljavanje, kao i kroz prilagodjavanje tržišta OSI. Prema podacima hercegnovskog Biroa rada u posljednje dvije godine u Herceg Novom je zaposleno 13 OSI. Planirano je da e kroz ovaj projekat posao dobiti četiri OSI.

Primjerom dobre prakse kroz projekat „Naša ID kartica“ dodatno će se ukazati na mogućnost potpune profesionalne rehabilitacije koja dovodi do poboljšanja kvaliteta života OSI. Projekat će bit predstavljen i na sajtu NVO“Nova šansa u Novom“ uz stalne izvještaje o toku radionica, a biće propraćem i propagandnim materijalom..

Kroz projekat „Podrška i promocija zapošljavanja OSI kroz prrimjer dobre prakse „NAŠA ID KARTICA“ trajaće 12 mjeseci zahvaljujući sredstvima Ministarstva finansija odnosno iz Fonda sredstava od igara na sreću od kojih je dobijeno 12.000 evra. Projektom je planirana nabavka novih aparata i mašina za štampariju kao i angažovanje stručnih saradnika (defektologa i radnog asistenta).

Osim toga, uz Bijelo Polje i Pljevlja i Herceg Novi, kroz NVO”Nova šansa u Novom” počela je realizaciju Projekta “Humanost i Šansa” za koji je od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću dobila 5.000 eura.Projekat će trajati 11 mjeseci kroz brojne radionice koje će stručnjaci organizovati za 20 mladih osoba sa invaliditetom I njihove roditelje. Koordinator projekta je predsjednica UO NVO”Nova čansa u Novom” Vukica Novaković.

Cilj Projekta je nastavak i proširenje radionica koje su se održavale “Novoj šansi u Novom” prošle godine kao I nastavak poboljšanja psihofizičkog, zdrastvenog, vaspitnog i obrazovnog stanja djece i mladih sa teškoćama u razvoju kroz rad sa stručnim timom koji ima izgrađen senzibilitet prema našoj djeci. Cilj je, takođe, i da se organizuju radionice sa roditeljima djece sa teškoćama u razvoju kako bi se edukovali i osnažili u pružanju pomoći svojoj ali i drugoj djeci.   Ciljne grupe su djeca i mladi sa teškoćama u razvoju, članovi “Nove šanse u Novom” uzrasta od 7 do 37 godina, kao i druga djeca i mladi sa teškoćama u razvoju koji nijesu članovi ove NVO. Direktna ciljna grupa su i roditelji djece i mladih sa teškoćama u razvoju, dok su i ndirektne ciljne grupe sva lica sa invaliditetom, šira društvena javnost kao i sredstva informisanja u Crnoj Gori i šire.

NVO „Nova šansa u Novom“, učestvuje u IPA projektu podgoričke NVO“Staze“ ITISI (Individualna tranzicija u socijalnoj inkluziji) koji će trajati 20 mjeseci.

Objavljeno 02. 02. 2016.