Ministarstvo za ljudske i manjinske akcione planove

NVO ”Nova šansa u Novom”u parnerstvu sa NVO”Ruke” sprovodi projekat “Stvaranje uslova zapošljivosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na na tržištu rada”. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore u trajanjuod 12 mjeseci.

Ciljevi projekta su:

1.Uspostavljanje efikasnijeg mehanizma saradnje među organizacijama civilnog društva, ranjivih grupa lokalne vlasti i zainteresovanih aktera na lokalnom nivou.

2.Izrada Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u Herceg Novom.

3.Zapošljavanje tri lica sa invaliditetom na tri mjeseca sa mogućnošću produžetka ugovora o radu.

Opština Herceg Novi učestvuje u

• Formiranju Savjeta za brigu o osobama sa invaliditetom na nivou Opštine Herceg Novi

• Formiranju kancelarije za pitanje OSI

• Izrada Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti.

NVO“ Nova šansa u Novom“će vršiti istraživanja na nivou Herceg Novog u saradnji sa stručnim saradnikom socijologom.

Projektom je planirano da se kroz ovaj poziv uspostavi efikasniji mehanizam saradnje svih zainteresovanih organizacija koji rade sa osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima u kreiranju Lokalnih jedinica za podršku osoba sa invaliditetom djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

23.06.2020.godine održan je prvi sastanak radne grupe za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi za period 2020-2022 godine. Grupu čine 15 članova iz institucija koje se bave pitanjem položaja OSI:

1. Sekretarijat za lokalnu samoupravu

2. Sekretarijat za kulturu i obrazovanje

3. NVO ”Nova šansa u Novom”

4. CSR Herceg Novi

5. ZZZCG- Biro rada Herceg Novi

6. JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama I teškoćama u razvoju

7. Institut Igalo

8. Dom zdravlja

9. sp.fizikalne medicine I rehabilitacije

10.NVO “Zrak sunca”

11. NVO “ Nova šansa u Novom”

12. OSI,Savjet

13.SMŠ “Ivan Goran Kovačić”

14. JUOŠ “Ilija Kišić Zelenika”

15.JUOŠ “Orjenski bataljon”

Za vijeme istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom u Herceg Novom, urađeno je 150 anketa sa sugrađanima I 30 dubinskih intervijua sa OSI.

Objavljeno: 03. 07. 2020. godine

Scroll to Top